Project Description

אדם שהיה מעורב בקרבות כלבים, גויס כמקור ומספר לארגון פטרואה על מעורבותו בקרבות ועל הדרך בה מתייחסים מארגני הקרבות לכלבים שבבעלותם.